a dy nie spokojnie pę czniały na grządkach pr zygoto wując się do ro li przy szły ch gwiazd i słoń  c